Zbierka na bustu

od 01.05.2016 do 01.04.2017

Záverečná správa zbierky Park a socha pre grófa Dionýza Andrássyho – Szobrot gróf Andrássy Dénesnek

Názov organizácie: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása

Sídlo: Krásnohorksá Dlhá Lúka č. 2, 049 45

IČO: 35547332

Predseda združenia Juraj Nagy

Tel.: 0907 234 314, 058 7331 158

www.gomorikezmuvesek.sk

grofandrassydenes@gmail.com

Názov banky: OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184.

Zodpovedná osoba: Juraj Nagy, Krh. Dlhá Lúka 2, 049 45

Združenie Gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása, Krh. Dlhá Lúka č. 2, 049 45 Vám podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy pod číslom: SVS – OVS3 – 2016/011741  zo dňa 06.04.2016

o zápise zbierky pod názvom “ Park a socha pre grófa Dionýza Andrássyho – Szobrot gróf Andrássy Dénesnek

“ do registra zbierok, predkladá záverečnú správu

zbierky v súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) prehľad vykonávania zbierky:

Združenie Gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása, Krh. Dlhá Lúka č. 2, 049 45 uskutočnila od dňa 1.06.2016 do 1.04.2017 po druhýkrát verejnú zbierku dobrovoľných peňažných príspevkov na území Slovenskej Republiky.

Zbierka sa vykonávala týmto spôsobom:

- zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov do uzavretej prenosnej pokladničky v počte 1 kus.

Pokladnička bola umiestnená v Kaštieli Betliar,  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar. Nad pokladničkou bol oznam s názvom a logom nášho združenia  a SNM vykonávajúcej zbierku. Do pokladničky v rámci  verejnej zbierky sa vyzbierala suma 0.- eur.

-zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov na účet v OTP banke Slovensko. Názov účtu je: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gróf Andrássy. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184. Hrubý výnos verejnej zbierky na účte bol 0,- eur.

Účelom zbierky zriadenie parku pre grófa Dionýza Andrássyho.

b) prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky:

Hrubý výnos verejnej zbierky bol 0,-  eur, z toho v:

- prenosnej pokladničke  0,-  €,

- na účet  0,-   €,

Pokladnička  0,-  €  dňa 10.04.2017 otvorenie pokladničky Zápisnica z otvárania uzavretých

a zapečatených pokladničiek

Názov účtu: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gróf Andrássy. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184, OTP Banka, Slovensko. Hrubý výnos verejnej zbierky na účte bol 0,- eur.

Za účelom verejnej zbierky zriadilo Združenie gemerských remeselníkov účet  v OTP banke Slovensko. Názov účtu je: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gróf Andrássy. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184. Účet bol zrušený ku dňu 31.05.2017, konečný stav bol 0,-eur.

Druhá zbierka bola neúspešná. 

 Združenie Gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása, Krh. Dlhá Lúka č. 2, 049 45, zverejnila túto záverečnú správu zbierky na webovom sídle: www.gomorikezmuvesek.sk

V Krh. Dlhej Lúke  dňa 08.06.2017

 Juraj Nagy

 predseda združenie Gemerských Remeselníkov

a zodpovedná osoba za vykonanie verejnej zbierky

Zbierka na bustu