Zbierka na bustu

od 01.05.2016 do 01.04.2017

Vážení remeselníci, priatelia, známi aj neznámi,
V tomto roku si pripomenieme 181. výročie narodenia dobrodinca, mecenáša, grófa Dionýza Andrássyho z Krásnej Hôrky. Jemu a jeho manželke vďačia mnohé mestá a obce na území Slovenska za stovky finančných darov, ktoré našli konkrétnych príjemcov z radov tých najchudobnejších a to bez rozdielu národnostnej, či konfesijnej príslušnosti.
Z dôvodu uvedomenia si neoceniteľných zásluh grófa Dionýza Andrássyho, Združenie Gemerských remeselníkov, sídliace v rodisku grófa Dionýza Andrássyho v obci Krásnohorská Dlhá Lúka, iniciovalo vyhotovenie pamätníka grófovi Dionýzovi Andrássymu. Pamätník by mal mať formu bronzovej busty na žulovom podstavci. Busta by mala stáť v areáli pôvodného kaštieľa Andrássyovcov v Krásnohorskej Dlhej Lúke, okres Rožňava. V súčasnosti je to areál miestnej školy a škôlky, a taktiež aj sídlo Združenia Gemerských Remeselníkov. Okrem pamätníka plánujeme zveľadiť aj jeho okolie – vrátane parku, ako aj fasády bývalého kaštieľa. Združeniu Gemerských Remeselníkov za posledné týždne sa opätovne podarilo registrovať druhú verejnú zbierku podľa zákona č. 162 z 27 mája 2014 o verejných zbierkách. Zbierka je registrovaná pod čislom SVS - OVS3 - 2016/011741, Ministerstvo Vnútra SR. Zbierka sa bude nadalej realizovať zasielaním príspevkov na osobitný účet, ktorý na tento účel zriadilo Združenie gemerských remeselníkov. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184, OTP banka. Našim hlavným partnerom je Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, v zastúpení Mgr. Júliusom Barczim, riaditeľom tejto inštitúcie. Zbierka by sa realizovala okrem účtu aj zbieraním do jednej stacionárnej pokladníčky priamo pri vstupe v kaštieli Betliar. Dátum začatia zbierky je 01.05.2016, ukončenie zbierky bude k 01.04.2017.
Veríme, že sa spoločným úsilím toto dielo podarí úspešne zavŕšiť a pamätník bude aj ďalším generáciám pripomínať osobnosť štedrého mecéna - grófa Dionýza Andrássyho.

Záverečná správa zbierky Sochu grófovi Dionýzovi Andrássymu – Szobrot gróf Andrássy Dénesnek

Názov organizácie: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása

Združenie Gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása, Krh. Dlhá Lúka č. 2, 049 45 Vám podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy pod číslom: SVS – OVS3 – 2015/006720  zo dňa 20.02.2015

o zápise zbierky pod názvom “ Sochu grófovi Dionýzovi Andrássymu – Szobrot gróf Andrássy Dénesnek

“ do registra zbierok, predkladá predbežnú správu

zbierky v súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) prehľad vykonávania zbierky:

Združenie Gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása, Krh. Dlhá Lúka č. 2, 049 45 uskutočnila od dňa 1.04.2015 do 1.03.2016 po prvýkrát verejnú zbierku dobrovoľných peňažných príspevkov na území Slovenskej Republiky.

Zbierka sa vykonávala týmto spôsobom:

- zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov do uzavretej prenosnej pokladničky v počte 1 kus.

Pokladnička bola umiestnená v Kaštieli Betliar,  Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar. Nad pokladničkou bol oznam s názvom a logom nášho združenia  a SNM vykonávajúcej zbierku. Do pokladničky v rámci  verejnej zbierky sa vyzbierala suma 89,74 eur.

-zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov na účet v OTP banke Slovensko. Názov účtu je: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gróf Andrássy. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184. Hrubý výnos verejnej zbierky na účte bol 4 490 eur.

Účelom zbierky vyhotovenie pamätníka grófovi Dionýzovi Andrássymu. Pamätník by mal mať formu bronzovej busty na žulovom podstavci.

b) prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky:

Hrubý výnos verejnej zbierky bol 4 595,74 eur, z toho v:

- prenosnej pokladničke  89,74  €,

- na účet  4 490  €,

Pokladnička  89,74  €  dňa 10.03.2016 otvorenie pokladničky Zápisnica z otvárania uzavretých

a zapečatených pokladničiek

Názov účtu: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gróf Andrássy. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184, OTP Banka, Slovensko. Hrubý výnos verejnej zbierky na účte bol 4 490 eur.

SPOLU 4 579,74 € 10.03.2016 vklad v hotovosti Bankový výpis

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky:

Predpokladané náklady spojené s konaním verejnej zbierky sú za zúčtované poplatky za vykonané transakcie a služby.

Za účelom verejnej zbierky zriadilo Združenie gemerských remeselníkov účet  v OTP banke Slovensko. Názov účtu je: Združenie Gemerských Remeselníkov – Gróf Andrássy. Číslo účtu: SK13 5200 0000 0000 1607 7184.

Suma získaná zbieraním do zabezpečenej stacionárnej pokladničky  proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov bola vložená na tento osobitný účet.

Vklad pri založení účtu – 16 eur, zo dňa 02.02.2016

Poplatky za bežný účet – 1,28 eur – debet na účte

Poplatky za výpisy - 9,75 eur – debet na účte

Daň z úrokov – 0,26 eur – príspevok od banky

Čistý výnos zbierky:

Čistý výnos zbierky predstavuje rozdiel medzi sumou vyzbieraných príspevkov a nákladov spojených s konaním

verejnej zbierky.

Čistý výnos: 4584 , 97 eur, zo dňa 10.03.2016

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: Čistý výnos z verejnej zbierky 4584,97 Eur bol prevedený na bežný účet Stonel s.r.o,  IBAN SK23 0900 0000 0004 4668 3328 dňa 29.04.2016. Získané prostriedky boli použité  na obhliadku originálnej busty Andrássyho  v Budapešti , a na vymodelovanie zväčšenej kópie busty   v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky.

Združenie Gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása, Krh. Dlhá Lúka č. 2, 049 45, zverejnila túto záverečnú správu zbierky na webovom sídle: www.gomorikezmuvesek.sk

V Krh. Dlhej Lúke  dňa 28.02.2017

 Juraj Nagy

 predseda združenie Gemerských Remeselníkov

a zodpovedná osoba za vykonanie verejnej zbierky

Zbierka na bustu