Výročná členská schôdza

Združenie gemerských remeselníkov – Gömöri Kézművesek Társulása

049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 2

Zápisnica

zo zasadania výročnej členskej schôdze ZGR - GKT

termín: 28. 01. 2017.

Program: 

1.     Úvod – privítanie

2.     hodnotiaca správa o činnosti v roku 2016 

3.     správa o hospodárení a pokladničná správa 2016

4.     určenie členského na rok 2017

5.     plán činností a schválenie rozpočet na rok  2017

6.     správa o podaných projektoch na rok 2017

7.     referát o pridelenom Čestnom uznaní pre ZGR od SCA 2016

8.     správa o verejnej zbierky na sochu grófa Dionýza Andrássyho

9.     správa Dozornej rady

10.  Voľba predsedu a predsedníctva

11.  diskusia

12.  poďakovanie a záver

1.     Členskú schôdzu otvoril p. Juraj Nagy. Privítal prítomných členov a hostí. Oboznámil s programom výročnej členskej schôdze.

2.     Hodnotiacu správu o činnosti v roku 2016  predniesla Tímea Vojakovics Friedrich. 

3.     Správu o hospodárení a pokladničnú správu prečítala Ida Šimková

4.     P.  Juraj Nagy – navrhol výber členských príspevkov od členov združenia. S týmto návrhom členovia súhlasili a navrhli sumu 10,- Eur

5.     Plán činností a rozpočtu na rok  2017 predniesol Juraj Nagy

6.     Tímea Vojakovics Friedrich oboznámila členov o podaných projektoch na rok 2017

7.     O Čestnom uznaní od SCA 2016 referoval Juraj Nagy

8.     Správu o registrácií verejnej zbierky na sochu grófa Dionýza Andrássyho predniesol Štefan Ulman, oboznámil členov o projekte sochy, a parku okolo nej

9.     Správa Dozornej rady

10.  Voľba predsedu – nový predsedom sa stal Juraj Nagy. Voľba dozornej rady – nový členovia dozornej rady: Ádám Badin, Valéria Boršodiová, Zoltán Horváth, Dušan Klimo, Juraj Nagy, Magdaléna Palenčárová, Štefan Ulman, Ottó László, Ján Lukács.

11.  Diskusia:

a)     Aj tohto roku naše Združenie sa registrovalo na získanie 2%  - predseda poprosil členov o šírenie tejto informácie, a zverejnenie, aby sa získalo čim viac finančných prostriedkov na režijné náklady Remeselníckeho domu, a na materiálne náklady pre tvorivé dielne.

b)    Členovia ZGR odsúhlasili ples Remeselníkov, ktorý sa uskutoční 11.02.2017 v Krh. Dlhej Lúke

12.  Poďakovanie a záver

Výročná členská schôdza